Examens

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de examens voor het profiel Mobiliteit en Transport. Eindexamenleerlingen in het vmbo sluiten dit jaar de beroepsgerichte profielvakken af met een schoolexamen. Op de website van SPV vindt u informatie over het CSPE 2021. Kijk op www.platformsvmbo.nl/cspe2021.  

Examenprogramma

Deskundigen en docenten hebben nauw samengewerkt aan de nieuwe examenprogramma’s. In deze programma’s wordt vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding.

Het examenprogramma M&T bestaat uit:

 • kernprogramma
 • profielmodulen
 • keuzevakken

De uitwerking van het nieuwe examenprogramma vindt u op de website van Stichting Platforms vmbo.

Kernprogramma

De kern van het examenprogramma is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken. Het kernprogramma bestaat uit:

 • a. algemene kennis en vaardigheden
 • b. professionele kennis en vaardigheden
 • c. loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling

De professionele kern van het profiel (b) is de kern van het profielvak en de keuzevakken. Hij bestaat uit vier aspecten:

 • oriëntatie op techniek
 • voorbereiden
 • ontwerpen, maken en dienstverlenen
 • controleren en nazorg plegen

Profielmodulen van het profielvak Mobiliteit en Transport

Er zijn 4 modulen die ieder bestaan uit een aantal taken. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij voor het uitvoeren van de taken beschikken over de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Module 1: Motorconditie testen

Taken:

 • motormechanische delen meten en testen
 • werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren
 • werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren

Module 2: Wielophanging en carrosserie

Taken:

 • wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en vervangen
 • banden en wielen controleren, vervangen, repareren en balanceren
 • delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen

Module 3: Verlichting en comfortsystemen

Taken:

 • eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren
 • verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten
 • comfort en veiligheidssysteem controleren
 • elektromotoren aansluiten en testen

Module 4: Transport

Taken:

 • een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen
 • een bedrijfsvoertuig vervoersklaar maken en een technische rijklaar-controle uitvoeren
 • een ritplanning en een routeplanning maken (nationaal en internationaal)

Keuzevakken M&T

Bij het profielvak zijn 13 keuzevakken ontwikkeld. Scholen kunnen er voor kiezen om ook keuzevakken aan te bieden die bij andere profielvakken zijn ontwikkeld.

 • Keuzevak 1:  Motorsystemen
 • Keuzevak 2:  Aandrijf- en remsysteem
 • Keuzevak 3:  Elektronica
 • Keuzevak 4:  Bedrijfswagens
 • Keuzevak 5: Fietstechniek
 • Keuzevak 6:  Gemotoriseerde tweewielers
 • Keuzevak 7:  Carrosseriebouw
 • Keuzevak 8:  Autoschade en spuiten
 • Keuzevak 9:  Verbrandingsmotoren
 • Keuzevak 10: Ritvoorbereiding en -afhandeling
 • Keuzevak 11: Mobiele werktuigen
 • Keuzevak 12: Operationele magazijnwerkzaamheden
 • Keuzevak 13: Elektrische voertuigen

Meer informatie vindt u op de site van Stichting Platforms vmbo.
Een handreiking voor het schoolexamen Mobiliteit en Transport vindt u op de site van SLO.
Informatie over het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken is te vinden op de website van Stichting Platforms vmbo.

Vakinhoudelijke uitwerkingen

Voor ruim 60 keuzevakken zijn inmiddels vakinhoudelijke uitwerkingen gemaakt. Zij beschrijven, voorbeeldmatig, de inhoud van een keuzevak. Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn te vergelijken met syllabi, met dit verschil dat syllabi (voor profielmodulen) voorschrijvend zijn en vakinhoudelijke uitwerkingen (voor beroepsgerichte keuzevakken) ter inspiratie zijn. Alle vakinhoudelijke uitwerkingen vindt u op de  website van Stichting Platforms vmbo. Ook de uitwerkingen van 10 M&T-keuzevakken.

Slaag-zakregeling

Er komen vragen binnen over de wijze waarop de cijfers voor het beroepsgerichte programma tot stand komen in het nieuwe vmbo. In plaats van één cijfer dat twee keer meetelt krijgen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen voor de nieuwe profielen twee cijfers die elk één keer mee tellen. Leerlingen in de gemengde leerweg krijgen te maken met een zogenaamd combinatiecijfer.
In een notitie wordt dit aan de hand van een aantal plaatjes én een cijfervoorbeeld toegelicht.

Interessante websites

Examenblad

Examenblad is de officiële website over centrale examens en de rekentoets vo. De site is vernieuwd qua techniek en qua vormgeving. Ook is informatie over vakvernieuwingen en conceptsyllabi toegevoegd.
https://www.examenblad.nl/

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Het CvTE is verantwoordelijk voor verschillende toetsen en examens, verspreid over alle onderwijssectoren. Belangrijk daarbij zijn het niveau en de kwaliteit van de centrale toetsen en examens en draagvlak in en samenwerking met het onderwijsveld.
https://www.cvte.nl/

Cito

In samenwerking met ervaren docenten ontwikkelt het Cito opgaven voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs.
https://www.cito.nl/