17-05-2024

Oproep reactie op conceptsyllabus M&T

17-05-2024
Beste M&T-docent,

Zoals we al eerder gecommuniceerd hebben, is het platform betrokken geweest bij de herziening van de syllabus M&T. Binnen de gestelde kaders van CvTE hebben we  samen met de syllabuscommissie de syllabus gecheckt op actualiteit, de begrippen tegen het licht gehouden en de consistentie tussen de modules en de daarin gehanteerde begrippen verbeterd.

Je leest het goed, de conceptsyllabus is tot stand gekomen binnen de vastgestelde kaders vanuit CvTE. Omdat deze naar onze mening het profiel M&T onvoldoende recht doen, hebben we aan het ministerie van OCW het dringende advies gegeven een complete vakvernieuwing te starten voor M&T. We wachten nog op reactie hierop.

Nu is echter het moment daar waarop jij jouw invloed kunt uitoefenen op de nu voorgestelde conceptsyllabus, door voor 26 mei aanstaande jouw input te leveren op de vragenlijst behorende bij de conceptsyllabus. De link naar naar deze vragenlijst, alsook naar de syllabus vind je in onderstaande officiële mededeling van Mijn Examenblad, CvTE.

Jouw medewerking en actieve bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en coördinatoren Platform M&T


Uit: Mijn Examenblad CvTE, officiële mededeling PROEF: Veldraadpleging over de conceptsyllabus Mobiliteit en Transport

Beste examensecretarissen en docenten M&T,

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus Mobiliteit en Transport (M&T).

Conceptsyllabus

In 2023 is in opdracht van het CvTE de syllabuscommissie M&T gestart. Een syllabus is een toelichting op het examenprogramma van het profielvak. De commissie heeft gewerkt aan het actualiseren van de syllabus, de begrippen tegen het licht gehouden en de consistentie binnen en tussen modules en de daarin gehanteerde begrippen verbeterd.

Veldraadpleging

De syllabuscommissie legt de conceptsyllabus graag voor aan docenten M&T en andere belanghebbenden. Middels een digitale enquête kun je adviseren over de voorgestelde wijzigingen aan de syllabus van M&T. Wij stellen je mening zeer op prijs.

Je kunt de conceptsyllabus via de onderstaande link inzien. De enquête staat open tot en met zondag 26 mei 2024. Het is niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan. We raden daarom aan om de conceptsyllabus te lezen voor je de vragenlijst start.

De resultaten van deze veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe syllabus M&T. De voorlopige planning is dat er voor het eerst volgens de nieuwe syllabus geëxamineerd wordt in 2026.

Wij zien je reactie op de enquêtevragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Maurice Hameleers, Marcel Claessens, Elsa Postma
Clustermanagers beroepsgericht
College voor Toetsen en Examens

Deze mailing is verzonden aan (plaatsvervangende) examensecretarissen en geregistreerde docenten M&T. Er is een kopie van deze mailing verzonden aan schaduwsecretarissen vmbo bb/kb en gl profielvak M&T.

Over deze verzending
Examenblad.nl is de officiële website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Via de e-maildienst van Examenblad.nl verstuurt het CvTE officiële mededelingen over de centrale examens. Je kunt niet reageren op dit bericht. Heb je een vraag over de inhoud van deze mailing, neem contact met ons op.

Je gegevens
Naam: Maurice Hameleers
E-mailadres: m.hameleers@cvte.nl
Instellings- en vestigingscode: 99CV67
Rol(len): Examensecretaris

Je kunt je gegevens inzien via Mijn Examenblad. Je treft daar ook eerder aan jou verzonden berichten aan.