21-12-2021

Terugblik managementbijeenkomst 17 december 2021

Terugblik managementbijeenkomst 17 december 2021

Op 17 december 2021 organiseerden het Platform M&T en Platform PIE een gezamenlijke online bijeenkomst voor het management van hun aangesloten scholen. De opkomst was goed en de betrokkenheid groot. Op deze bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Tevens vond achterbanberaad plaats op een aantal ontwikkelonderwerpen.
Prominent stond het onderwerp van de Praktijk Gerichte Leerweg (PGL) M&T en PIE op de agenda. Naast het informeren over de meest recente ontwikkelingen stonden we uitgebreid stil bij de bespreking van het startdocument M&T: met name m.b.t. de werkvelden en de belangrijkste dilemma’s in de ontwikkeling ontvingen de platforms veel feedback. Ook werd stilgestaan bij het nieuwe programma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV).

De ontwikkelingen in het MBO in de programma’s Mobiliteit-Transport-Logistiek-Maritiem (MTLM) staan ook niet stil. Vanuit MBO en SBB, respectievelijk Herman Labee en Gertjan van Herwijnen, werden de deelnemers meegenomen in de nieuwe MBO kwalificatiedossiers (KD’s) van Mobiliteit en T&L. Deze KD’s zijn zeer relevant voor  het realiseren van de kwalitatieve doorstroomprogramma’s  vmbo-mbo.

Op de volgende managementbijeenkomst staan de relevante KD’s voor PIE op de agenda. Uiteraard stonden we ook stil bij de STO-ervaringen van de diverse scholen in de regio’s. Aandachtspunten voor M&T en PIE werden gedeeld, er werd stilgestaan bij het docententekort en de opleidingen voor leraar in het technisch beroepsonderwijs en het construct teambevoegdheid vmbo-mbo, alsook bij de structurele bekostiging voor de toekomst in de regio’s. Tenslotte werd het advies van de Onderwijsraad “Later selecteren, beter differentiëren” besproken. Kansen, bedreigingen en oplossingsrichtingen werden aangegeven.
Kortom: we kijken terug op een leerzame en interactieve middag! De volgende managementbijeenkomst zal worden georganiseerd op vrijdagmiddag 1 juli 2022.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!