14-04-2022

Terugblik Klankbordbijeenkomst Nieuwe Leerweg M&T

Terugblik Klankbordbijeenkomst Nieuwe Leerweg M&T

Op 31 maart 2022 vond er een online klankbordbijeenkomst plaats met als centraal thema de feedback van de deelnemers op het tussenproduct conceptexamenprogramma Praktijkgericht programma M&T. We kunnen terugkijken op een fijne bijeenkomst met constructieve en overwegend zeer positieve feedback.

Een kort verslag

Doel van deze bijeenkomsten is te klankborden en daarmee meedenken en vormgeven aan het Praktijkgerichte examenprogramma M&T voor de GLTL- doelgroep. De doelgroep GLTL is interessant voor de toenemende arbeidsmarktvraag op niveau 4 en daarmee dus een belangrijke doelgroep om nieuw onderwijsaanbod voor te ontwikkelen. Het Platform M&T doet dat in nauwe samenwerking met de pilotscholen en de ontwikkeldocenten en SLO.

Waar de eerste klankbordbijeenkomst (ruim een jaar geleden) zich vooral richtte op de ontwikkelingen van de nieuwe leerweg in die fase en de bespreking van het startdocument (inhoudelijk kader en karakteristieken van het nieuwe programma), ging de tweede bijeenkomst (juni 2021) vooral over de bespreking van een conceptexamenprogramma.
Dit is de 3e klankbordbijeenkomst met een definitief conceptexamenprogramma, waarin de opmerkingen uit onze vorige bijeenkomst meegenomen zijn. Het is dus een finale feedback.

Stand van zaken Nieuwe Leerweg Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV)

Momenteel zijn de volgende pilotscholen bekend voor M&T:

  • Gilde Vakcollege Gorinchem
  • Gerrit Komrij College Winterswijk
  • Van Lodenstein College Hoevelaken
  • Tessenderlandt Breda

In het gezelschap van deze bijeenkomst zitten ook nog scholen, die onlangs een aanvraag hebben ingediend. Het totaal aantal pilotscholen M&T van 6 zal dus wel worden gerealiseerd.
Stand van zaken TIV: er zijn vele aanmeldingen voor dit programma. Via loting zullen deze 12 pilotscholen gekozen worden.

Feedback

Het tussenproduct conceptexamenprogramma bestaat uit delen van het startdocument (opgeleverd in november 2021), een eerste aanzet tot het conceptexamenprogramma en een verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn op basis van de eerdere feedback op de startdocumenten.

De feedback op het tussenproduct concept examenprogramma PGL-M&T uit deze bijeenkomst zal, samen met de feedback vanuit de ingevulde vragenlijsten, in een apart document later worden gedeeld met de klankbordscholen. De deelnemers, alsook niet aanwezige klankbordscholen, ontvangen van het Platform M&T het uitdrukkelijke verzoek deze vragenlijsten alsnog in te vullen via de geleverde link, om een goed beeld van de reflecties van alle betrokken scholen te krijgen.

De platforms hebben een online overleg met SLO op dinsdag 19 april van 09.00 uur – 12.00 uur. Van elk platform is er, namens de achterban, vertegenwoordiging aanwezig.

Tijdens dit overleg gaan we eerst gezamenlijk (met alle betrokken platforms) plenair de onderdelen A, B, C  en F bespreken en met elkaar van gedachten wisselen over het Praktijkgerichte Programma. Daarna gaan we per praktijkgericht programma uiteen en worden de programm specifieke onderdelen (D en E) besproken met de betreffende SLO-collega’s.

Vanwege de finale fase van het conceptexamenprogramma, willen we  de input uit de bespreking van deze klankbordbijeenkomst en de input van alle klankbordscholen goed  benutten!

Vervolg klankbordbijeenkomsten

Alle scholen, i.i.g. met een M&T-GL-programma, kunnen ook al aan de slag met de voorbereidingen op de Nieuwe Leerweg. Voorbereiden en alvast stappen zetten is belangrijk, gezien de betrekkelijk korte voorbereidingstijd voor de niet-pilotscholen. Daarbij kunnen we ons laten inspireren door de ervaringen van de pilotscholen. Bv. door met elkaar te leren van de voorbereidings-en startfase van de pilotscholen. Het is ook belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven en elkaar dus te ontmoeten en inspireren op dit onderwerp.
In overleg met de pilotscholen zal een volgende klankbordscholenbijeenkomst worden georganiseerd.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!