Informatie overheid

De overheid stimuleert de bijscholing van docenten in het vmbo op verschillende manieren en geeft informatie over de bevoegdheden.

 

Scholing Transport en bevoegdheid M&T

Nu al vele docenten VT de scholing Transport hebben gevolgd en hun certificaat hebben ontvangen, komt een aantal docenten met de vraag hoe de formaliteiten zijn rond het verkrijgen/omzetten van bevoegdheden. Moeten er nog stappen worden gezet? Het antwoord van het ministerie OCW is simpel. Voor de situaties die zijn opgenomen in de conversietabel geldt dat als u aan de eisen voldoet, u bevoegd bent. Dus: hebt u een getuigschrift waaruit blijkt dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen voor Motorvoertuigentechniek of voertuigentechniek en hebt u de door de OC gevalideerde training transport gevolgd, dan bent u bevoegd. Daar hoeft geen nieuw document voor te worden afgegeven.
Voor ontheffingen en bekwaamheidserkenningen geldt dat een aanvraag bij DUO nodig is. De precieze wijze van aanvragen en onderbouwen van het verzoek staat in de beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.
Kort gezegd: de betreffende docenten zijn nu automatisch bevoegd en hoeven daar verder niets voor te doen. Ze voldoen nu aan de eisen die in de conversietabel worden genoemd, dat is voldoende.

 

Bevoegdhedenbrief

In de bevoegdhedenbrief staat uitgelegd hoe de bevoegdheden met betrekking tot de nieuwe profielen geregeld zijn. Per profiel staat aangegeven welke docenten bevoegd zijn, hoe docenten bevoegd kunnen worden en welke maatregelen te verwachten zijn.

Bij de bevoegdhedenbrief hoort een schema aan de hand waarvan u na kunt gaan of u (of uw docenten) bevoegd zijn voor een profiel en als dat niet zo is welke actie dan ondernomen moet worden.

 

Subsidieregeling voor korte opleidingen vmbo-leraren 2017

Leraren die lesgeven in het vmbo kunnen met subsidie korte opleidingstrajecten volgen. De lerarenopleidingen hebben voor een aantal specifieke doelgroepen korte trajecten ontwikkeld. Deze trajecten leiden tot een lesbevoegdheid of tot een bekwaamheid voor het lesgeven in basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen van de onderbouw van het vmbo. Zij starten in het schooljaar 2016-2017. Voor deze subsidie is € 6 miljoen beschikbaar voor het schooljaar 2016-2017.