Informatie overheid

De overheid stimuleert de bijscholing van docenten in het vmbo op verschillende manieren en geeft informatie over de bevoegdheden.

Sterk Beroepsonderwijs

Onder de naam Sterk Beroepsonderwijs is het ministerie van OCW een programma gestart met als doel de samenwerking tussen vmbo en mbo te versterken en in elke regio te komen tot doorlopende leerlijnen. In de periode 2017-2021 geven onderwijs, overheid en arbeidsmarktpartijen gezamenlijk uitvoering aan de maatregelen uit de brief Sterk Beroepsonderwijs.

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW heeft op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk Techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Vmbo-scholen vinden daarin meer informatie over het aanvragen en verkrijgen van subsidie om samen met andere partijen in de regio een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo te kunnen (blijven) realiseren. Het kabinet maakte eerder bekend dat in totaal op jaarbasis gemiddeld 100 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar komen voor de versterking van vmbo techniek.

Bijscholing VMBO

Op de website www.bijscholingvmbo.nl staat een groeiend aanbod van scholing, bedoeld voor vmbo-docenten die vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe beroepsgerichte programma’s verzorgen. Het bijscholingsaanbod is met subsidie van OCW ontwikkeld. De bijscholing is per profiel geordend en richt zich vooral op nieuwe onderwerpen in de profielmodulen en keuzevakken. Aanmelding voor de scholing kan via de website. Per scholing is te zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en zit een scholing vol dan wordt er in veel gevallen een volgende georganiseerd. Vergeet u via de site niet aan te melden voor de nieuwsbrief.

Scholing Transport en bevoegdheid M&T

Nu al vele docenten VT de scholing Transport hebben gevolgd en hun certificaat hebben ontvangen, komt een aantal docenten met de vraag hoe de formaliteiten zijn rond het verkrijgen/omzetten van bevoegdheden. Moeten er nog stappen worden gezet? Het antwoord van het ministerie OCW is simpel. Voor de situaties die zijn opgenomen in de conversietabel geldt dat als u aan de eisen voldoet, u bevoegd bent. Dus: hebt u een getuigschrift waaruit blijkt dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen voor Motorvoertuigentechniek of voertuigentechniek en hebt u de door de OC gevalideerde training transport gevolgd, dan bent u bevoegd. Daar hoeft geen nieuw document voor te worden afgegeven.
Voor ontheffingen en bekwaamheidserkenningen geldt dat een aanvraag bij DUO nodig is. De precieze wijze van aanvragen en onderbouwen van het verzoek staat in de beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.
Kort gezegd: de betreffende docenten zijn nu automatisch bevoegd en hoeven daar verder niets voor te doen. Ze voldoen nu aan de eisen die in de conversietabel worden genoemd, dat is voldoende.

Bevoegdhedenbrief

In de bevoegdhedenbrief staat uitgelegd hoe de bevoegdheden met betrekking tot de nieuwe profielen geregeld zijn. Per profiel staat aangegeven welke docenten bevoegd zijn, hoe docenten bevoegd kunnen worden en welke maatregelen te verwachten zijn.

Bij de bevoegdhedenbrief hoort een schema aan de hand waarvan u na kunt gaan of u (of uw docenten) bevoegd zijn voor een profiel en als dat niet zo is welke actie dan ondernomen moet worden.

Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Voor de activiteiten voor de school, is Code 95 niet nodig voor het berijden van een vrachtwagen. Voor het gebruik van een heftruck op school, mocht daar sprake van zijn, is wel het hoogste diploma noodzakelijk, die van vakbekwaamheid. De minimale leeftijd is 16 jaar, maar tot 18 jaar geldt nog wel een verscherpt toezicht. Dus de leerlingen mogen er zeker nog niet op rijden. De vraag is dan of een docent dan zijn papieren op orde heeft. Als een school een heftruck heeft en de docent werkt er mee, moet hij de hoogst mogelijke diplomering hebben.