22-03-2021

Terugblik docentennetwerkbijeenkomst 2021

De docentenopkomst op de beide regionale docentennetwerkbijeenkomsten van het Platform M&T op 3 en 4 maart was goed. Er stonden dan ook een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda en info- en kennis- en ervaringenuitwisseling deden het, zoals altijd, weer goed.

Mededelingen vanuit het Platform M&T

In de regio Noord viel de regiovoorzitter, Jos van der Pouw, maar meteen met de deur in huis: zijn school zal, op korte termijn, het aanbod van het Profiel M&T sluiten en dat betekent, dat Jos dan ook zijn regiovoorzitterschap niet meer zal kunnen uitoefenen. Het Platform M&T gaat dus op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter.

Het jaarprogramma van het Platform M&T dat iedereen heeft ontvangen bevat ook een aantal data en activiteiten. Zet deze tijdig in uw agenda en attendeer collega’s en management ook op deelname. Voor de regionale bijeenkomsten in juni samen met het Platform PIE ontvangt iedereen nog een uitnodiging.

Er zal ook een extra bijeenkomst gepland worden in juni voor de klankbordgroep Praktijkgerichte Leerweg M&T. Ook daarvan ontvangen alle scholen nog nader bericht.

De volgende bijeenkomst in het kader van het flexibele scholingsaanbod is online op 1 april (15-16.30u) en gaat over Nieuwe praktijkopdrachten voor het keuzevak Mobiele werktuigen.

Notitie Bevoegdheid Vmbo-M&T

Recent (december 2020 en januari 2021) hebben enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de voorzitter (Henri van Breugel) en programmamanager (Lenie van Lieverloo) van het Platform M&T en enkele beleidsmedewerkers van het MinOCW team vmbo m.b.t. bevoegdheden docenten techniek, in het bijzonder M&T.

Aanleiding is het uit onderzoek (STO) gebleken probleem van het hoge aantal (35%) onbevoegde docenten en hoe hiermee op de korte en de lange termijn om te gaan teneinde tot een adequate oplossing te komen.

Uitvoerig is in deze gesprekken ingegaan op:

 1. de knelpunten ervaren in de onderwijspraktijk,
 2. werkbare oplossing(srichting)en voor scholen en
 3. noodzakelijke criteria voor kwaliteitsborging.

De belangrijkste punten zijn, ook in overleg met het Platform PIE,  in een notitie bij elkaar gezet en aan OCW gestuurd. Momenteel wordt er, i.s.m. de platforms, gewerkt aan een masterplan voor dit urgente onderwerp.

Bijscholing Vmbo

De docenten worden opgeroepen regelmatig te kijken op de website www.bijscholingvmbo.nl en ook goed gebruik te maken van dit mooie aanbod. De docenten geven aan goed gebruik te willen maken vooral van verdiepende en innovatieve scholing. De kwartiermaker bijscholing M&T gaat er snel mee aan de slag, want alweer vele cursussen zijn inmiddels volgepland.

Monitor/onderzoek Vernieuwing Vmbo

De belangrijkste punten uit het onderzoeksrapport zijn besproken. Geïnteresseerden in het rapport kunnen het rapport opvragen bij het secretariaat van het Platform M&T. Een samenvatting zal worden geplaatst op de website van het platform.

De kern van de discussie spitste zich toe op de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het Profiel M&T voor andere leerlingen, dan die een bewuste keuze maken voor M&T. Hoe kunnen ook andere doelgroepen leerlingen een goede oriëntatie in M&T krijgen? Er zijn verbredende en verdiepende keuzevakken. Zou het niet goed zijn om voor de niet-profiel-M&T-leerlingen een light-versie-programma te ontwikkelen? Een mooi punt om in te brengen in de volgende vergadering van het Platform M&T.

STO-ontwikkelingen en M&T: hoe zorgen we ervoor dat M&T overeind blijft in de regio?

Een herkenbare vraag voor de docenten, zeker ook in het kader van nog naderende krimp. De docenten blijven echter actief voor hun Profiel M&T:

 • Het is van belang enthousiasme te kweken in de onderbouw van het Vmbo.
 • Er is een deel van M&T waarin ook meisjes geïnteresseerd zijn en dat is T&L.
 • Zorg voor goede promotie. Maak je zichtbaar!
 • STO geeft ook kansen voor actuele inrichting van de ruimte: er zijn voldoende middelen.
 • Zorg voor goede samenwerkingsverbanden met bedrijven in je regio.
 • Geef vorm en werk samen met het regionale ROC in de realisatie van doorlopende leerlijnen.

Maar er waren ook zorgen van enkele scholen die worden bedreigd met het voortbestaan van hun Profiel M&T. De dreiging van de demografische krimp zien vele docenten aankomen. Het doet de vraag ontstaan: hoe lang hebben we nog? Belangrijk is dan de vraag of M&T in de regio helemaal wegvalt en hoe leerlingen zich dan nog kunnen oriënteren op M&T. Daar wordt verschillend mee omgegaan. Enkele voorbeelden:

 • Onderdelen van M&T koppelen als keuzevak bij PIE;
 • Zoek samenwerking en afspraken met andere vmbo-scholen in de regio, zodat M&T overeind blijft;
 • Profileren als Techniek en één techniekteam, met daaronder herkenbare profiel- en keuzevakken;

Het voorbeeld van Zeeuws-Vlaanderen sprak tot de verbeelding: doorheen de krimp en alle noodzakelijke maatregelen in deze regio is er een verruiming en profilering van het techniek-profielen-aanbod gerealiseerd door samenwerking van 3 VO-scholen en anders organiseren.

Keuzevak Elektrische Voertuigen

Minimaal 22 scholen gaan het Keuzevak EV aanbieden in het nieuwe schooljaar. Scholen tonen en vertellen elkaar enthousiast hun nieuwe inrichtingen en aangeschafte materialen.

Jan te Napel, die aanwezig was bij de regio Noord, heeft aangegeven, dat er nog geen formele goedkeuring is op het examenprogramma van dit nieuwe keuzevak, maar de verwachting is, dat dit wel gaat komen. Tevens heeft hij de toezegging gedaan dat hij de links zou delen naar het inkijkexemplaar voor EV. Deze zijn gekoppeld aan het (voorlopig) examenprogramma keuzevak EV en in het document staan een aantal links naar voorbeeld lesmateriaal. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een overzicht van materialen en middelen.

Via het Platform M&T wordt gezorgd voor verspreiding.

De docenten vragen nog wel expliciete aandacht voor het veiligheidsaspect. Het is belangrijk dat dit goed geregeld is. Mogelijk ook een vervolgactie oppakken in het kader van de M&T-veiligheidsinstructiekaarten.

In de regio Zuid gaan een aantal docenten samenwerken die dit keuzevak willen gaan aanbieden. Het gaat er vooral om kennisdelen en niet allemaal ieder voor zich het wiel uit te vinden. De regiovoorzitter neemt vervolgcontact op met deze docenten. Docenten die nog willen aansluiten zijn zeker nog welkom.

Modernisering examenprogramma profiel vak M&T

De aan alle docenten toegestuurde Voorstellen voor modernisering van het examenprogramma van de VC M&T heeft de status van een discussiestuk en er staan eerste ideeën genoemd. Het moet leiden tot de vraag: waarover moet het examenprogramma M&T in de toekomst gaan? In welke richting moeten we denken?

Er vond een geanimeerde discussie plaats met interessante aandachtspunten voor het vervolg. Deze punten evenals antwoorden op een toegestuurde vragenlijst aan de achterban zullen worden ingebracht op een bijeenkomst met MBO- en sectorexperts en docenten van het profielvak M&T op 23 maart.

Praktijkgericht programma M&T

T.b.v. de totstandkoming van een concept-examenprogramma in mei 2021 zal eenzelfde route worden bewandeld als rond het startdocument, d.w.z.

 • Ontwikkeling door pilotscholen/ontwikkeldocenten/SLO
 • Afstemming SLO/Platform M&T m.b.t. voortgang en inhoudelijke ontwikkeling
 • Bijeenkomst klankbordscholen M&T na oplevering concept-examenprogramma. Waarschijnlijk in juni.

Voor vragen tussentijds zijn het Platform M&T, SLO en de pilotscholen beschikbaar.

Geïnteresseerde scholen, die deze ontwikkeling ook willen vormgeven in hun school, kunnen aansluiten als klankbordschool.

We kijken terug op interactieve regiobijeenkomsten, met veel input op belangrijke onderwerpen vanuit onze docenten waarmee we weer echt verder kunnen.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!