08-10-2020

Ligt u op koers met uw leerlingen? Laat het weten!

De coronacrisis heeft binnen het onderwijs veel impact. Alle scholen werken hard om hun leerlingen – ondanks de corona-beperkingen – zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en overstap naar het vervolgonderwijs.
In opdracht van OCW voeren de Stichting Platforms vmbo (SPV) en de VO-raad onderzoek uit naar de vraag in hoeverre scholen hierin slagen, welke risico’s zij momenteel zien en wat er eventueel nodig is om met hun leerlingen dit schooljaar het gewenste eindniveau te bereiken.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op het vmbo in het algemeen en meer in het bijzonder op de beroepsgerichte programma’s. Deze programma’s lenen zich vaak niet voor afstandsonderwijs en zijn met hun profiel- en keuzevakken zo opgebouwd dat 13 weken schoolsluiting al snel betekent dat onderdelen van het programma niet uitgevoerd kunnen/konden worden. In het onderzoek vragen we u of u door de leerlingen opgelopen achterstanden dit schooljaar in kunt lopen en of hier extra maatregelen voor nodig zijn, zoals het naar achter schuiven van het CSPE tot 23 juli.

Vragenlijsten

SPV en de VO-raad roepen twee groepen op de vragenlijst in te vullen:

We verzoeken docenten hun leidinggevenden op de vragenlijst te attenderen.
De vragenlijst staat open tot 26 oktober. Half november informeren we u over de uitkomsten van het onderzoek.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

We realiseren ons dat de coronacrisis nog niet voorbij is en dat er mogelijke nieuwe maatregelen nodig zijn om de crisis de baas te worden. We vragen u bij het invullen van de vragenlijst uit te gaan van de situatie zoals die geldt bij het moment van invullen in oktober 2020.

Alvast veel dank voor uw medewerking!